Inzetbare methodes

Fasen van Teamontwikkeling:

Een team doorloopt verschillende fases in zijn ontwikkeling. In elke fase komen andere problemen aan het licht. Het model van Tuckman is een veelgebruikt model voor de fases van teamontwikkeling. Dit model gaat uit van vier fases. In elke fase is er voor de leider een andere rol weggelegd.

Forming: De groepsleden observeren elkaar. Ze voelen zich nog wat onwennig, zowel tegenover elkaar als tegenover hun nieuwe rol. De aandacht is vooral gericht op de leider.
Storming: De fase van conflict en chaos. Verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden komen aan de oppervlakte omdat elk teamlid eigen standpunten en belangen nastreeft. Soms geeft dit meningsverschillen en zelfs openlijke conflicten. Ook worden in deze fase de contouren van de groepsrollen duidelijk.
Norming: De groepsleden beginnen elkaar beter te begrijpen. Conflicten maken plaats voor verbondenheid. De samenwerking komt op gang. Ieder teamlid wordt zich meer en meer van bewust dat hij de anderen nodig heeft om resultaten te bereiken.
Performing: In deze fase straalt het team verbondenheid, creativiteit en efficiëntie uit. Meningsverschillen worden aanvaard. Iedereen werkt in de eerste plaats voor het welzijn van het team.

Teamontwikkeling is geen lineair proces dat de vier fases opeenvolgend doorloopt. Een goed functionerend team kan terugvallen in een vorige fase door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe teamleden, ontbreken van waardering, etc ... Tijdens de teamcoaching analyseren we in welke ontwikkelingsfase het team zich bevindt en doen de nodige interventies om het team op een hoger niveau te brengen.

Teameffectiviteitsmodel:

Het concept van teameffectiviteit laat zien dat een hiërarchie van vijf categorieën de effectiviteit van een team bepalen. Missie, doelen, taken / rollen, werkafspraken / procedures en onderlinge verhoudingen. Onduidelijkheden boven in de piramide hebben een impact op alle onderliggende niveaus. Zo leiden onduidelijke doelen en diffuse rolverdelingen vaker tot storingen in een team dan in eerste instantie gedacht wordt.

Om de onderlinge samenwerking tussen collega’s te verbeteren, starten we de dialoog bovenaan de piramide.

Teamrollen van Belbin:

Teams bestaan uit verschillende mensen. Elk met een eigen kijk op de wereld en een eigen favoriete rol. Steeds dezelfde medewerker komt met een briljant idee op de proppen. Steeds dezelfde duwt de kar. Steeds dezelfde signaleert mogelijke struikelblokken.

Een team kan pas de maximale effectiviteit bereiken in functie van de doelstelling als de juiste teamrollen aanwezig zijn. Ontbreken sommige teamrollen of zijn ze oververtegenwoordigd, dan komt de effectiviteit in het gedrang.

Mensen hebben sterk de neiging om in teamverband steeds weer dezelfde rol op te pakken. En toch heeft iedereen minstens twee rollen waar hij of zij in de praktijk het best in thuis is. Door hier rond bewustzijn te creëren, kunnen deelnemers zich gaan oefenen in de andere rollen waar ze toegang tot hebben.

Door mensen bewust te maken van hun eigen voorkeursrol, de andere rollen waar ze toegang tot hebben en de rollen van teamleden verhoogt men de effectiviteit van het team.

Insights Discovery:

Het Insights Discovery concept is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen. In essentie onderscheidt het Insightswiel vier groepen of kleuren: vurig rood -  stralend geel - zacht groen en helder blauw. Ieder van ons gebruikt deze vier kleuren, in meer of mindere mate. De volgorde en intensiteit waarmee we die

kleuren gebruiken, zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het natuurlijkst is. Iedere persoon heeft alle vier de kleuren tot zijn beschikking, maar laat door zijn persoonlijke voorkeur en de context bepaalde kleuren meer of minder zien. Door alle individuele profielen te plotten op een teamwiel, krijgen we meer inzicht in de verschillende dynamieken die door deze kleurencombinaties tot stand komen. Teamleden worden bewust hoe ze ongewild en en onbewust de huidige ongewenste situatie mee in stand houden en wat er nodig is om dit te kantelen.